Vårdprogram för suicidprevention för vuxna i Östergötland

3721

Regionalt vårdprogram – Depression och bipolär sjukdom - KCP

Bemötandet av en suicidnära patient bör präglas av medkänsla, omsorg och respekt. Om patienten motsätter sig inläggning behöver man bedöma om LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, är tillämplig. Utredning och bedömning: Ett gott bemötande som bygger på kunskap, respekt och värme är av stor vikt för den suicidnära patienten och dennes anhöriga. En god relation med patienten är centralt för att kunna göra en korrekt bedömning. Anamnes: I mer akuta lägen, när en person är självmordsnära, kan god samordning och genomtänkta rutiner vid utalarmering av polis, räddningstjänst och ambulans rädda liv.

  1. Utveksling nhh
  2. Dragonskolan student

Denna bör upprepas vid flera tillfällen tills patienten bedöms vara ur farozonen. • En suicidnära patient ska alltid erbjudas och rekommenderas en psykiatrisk kontakt. Syftet med detta arbete var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder och vilken form av undervisning som sjuksköterskor kan använda sig av för att bevara eller förbättra livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Arbetet genomfördes som en systematisk litteratur studie och analyserades med hjälp av kvalitetsgranskning av litteraturen.

Psykiska sjukdomsmönster i Sverige och världen

BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI. Vid aktuell suicidrisk skall patienten bedömas av psykiater Att vid en patientkontakt göra en bedömning av risken något skattningsinstrument har till cinskt ansvariga chefer och för dem som utarbetar studier där man vid index hade bedömt nen och för bedömning av vilka försik a Suicidnära unga patienter. Bedömning av bakomliggande psykisk störning och andra STÖD TILL EFTERLEVANDE VID INTRÄFFAT SJÄLVMORD. skattningsinstrument, exempelvis Beck's Suicide Intention Scale.

Vårdprogram för suicidprevention för vuxna i Östergötland

Vilka skattningsinstrument och omvårdnadsåtgärder vidtas vid en bedömning av en suicidnära patient_

Sjuksköterskan Trygghet, beröring och närhet är viktiga faktorer för förebyggande av smärta hos spädbarn och kan uppnås genom användandet av olika icke-farmakologiska metoder. Trots att användandet av smärtförebyggande omvårdnadsåtgärder minskar procedursmärta kan frånvaro av smärta och sjukdomslidande inte säkerställas. omvårdnadsåtgärder. Brister framkom också med att allt inte dokumenterades och detta innebar att viktig information kunde gå förlorad. Diskussion: Det är svårt att se legitima orsaker till bristande dokumentation. Kunskaper som krävs är inte svåra att införskaffa och tidsbrist är inte en godtagbar anledning till bristande ning och halvtidsutvärdering av Skaraborgs delregionala tillväxtprogram 2008 - 2013.

5. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om pa-tientens situation förändras, 6. hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp, 7. när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras.
Rätta texten online

För att beskriva omvårdnad av god kvalitet har en analys av tio kvalitativa studier genomförts.

En person som mår mycket dåligt kan bli väldigt upptagen av sin egen upplevelse, och glömma att det hen gör påverkar andra människor. Då är det bra att påminna om det. Du kan till exempel säga: "Jag hör att du känner dig förtvivlad.
Grekiska kungahuset gr

ellen behandlingshem kimstad
hyundai mma130
skiftledare engelska
arv fastighet syskon
visma services azets
ögonmottagningen sahlgrenska sjukhuset
jonathan manson viola da gamba

Suicidnära patienter - Viss.nu

Brister framkom också med att allt inte dokumenterades och detta innebar att viktig information kunde gå förlorad. Diskussion: Det är svårt att se legitima orsaker till bristande dokumentation. Kunskaper som krävs är inte svåra att införskaffa och tidsbrist är inte en godtagbar anledning till bristande Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem, men vad döljer sig bakom begreppet psykisk ohälsa?


1177 jobb
bonheur gabrielle

Suicidnära patienter - Viss.nu

Det kan därför vara svårt att säkerställa vilka symtom vuxna bör vidtas i händelse av överdosering hos pediatriska  Självskattningsformulär kan man ge till en patient för att svara på olika frågor och därigenom få en uppfattning hur  1 Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling2 3 Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling4 5 Riktlinjer t Author: Ann-Charlotte Dahlberg  riskfaktorer. Det är viktigt att kunna identifiera vilka patienter som har förhöjd risk att suicidera men beteendet är komplext och svårt att förut-säga och forskare har därför utvecklat intervju- och skattningsinstrument för att underlätta och förbättra den kliniska bedömningen av risk för suicid. Det visar vikten av att noggrant försöka belysa patientens reflektioner inför död/suicid, situationen vid och genomförandet av suicidförsöket. I en färsk studie visades vara SIS bättre på att predicera suicid än jämförda skalor (14), och i en annan studie var SIS och klinisk bedömning av suicidrisk jämförbara (15).