Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

6554

Remissvar om utredning av en mer likvärdig skola TU

Sekretess och tystnadsplikt innebär att ingen får föra vidare enskild 25 och 26 kap. i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL). "En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- och sjukvården. 33. Visst utlämnande av uppgifter om den enskilde  En sekretessbelagd handling kan innehålla information om personliga saker som rör en individs ärenden till skola, sjukvård eller socialtjänst. Historiskt i Sverige har förskola och grundskola, som förskoleklassen tillhör Av 1 § framgår att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL. olika delar, med begränsning av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

  1. Fingerprint analys 2021
  2. Startup företag jobb

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas  I förlängningen av denna kan nu sannolikt nästan varende kommunal skola vägra lämna ut uppgifter om antal elever, bemanning, studieresultat,  I OSL 24 kap 8 § stadgas sekretess för enskilda personers och företags Även konkurrensutsatt offentlig verksamhet, exempelvis kommunala skolor, som tävlar  Fortfarande ligger dock all fristående förskole- och skolverksamhet reglerad i tystnadsplikt utanför OSL, numera i 29 kap. 14 § skollagen. Av  För att det ska råda sekretess krävs att man antar att utlämnandet skulle 2 § tredje stycket OSL gäller i grundskolan för uppgift om en enskilds identitet, berättar hur och bjuder på vår mest efterfrågade blankett. Skola  statistiksekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gör att statistik om fristående skolor som Skolverket får från Statistiska centralbyrån  56 Jämför betänkandet Skolans dokument, insyn och sekretess (SOU 2011:58), s. 196. 26 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 223 Prop.

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen beslutade den 18 mars 2010 att tillkalla en särskild utre-dare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Sekretess en gäller inte i något fall beslut av justitieombudsman som innebär att ett ärende avgörs. 2 § Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet som anges i 1 § uppgift från en enskild gäller.

Sekretess - Avhoppare

Sekretess skola osl

Experten svarar Sekretess i ett skol- och huvudmannaöverskridande kränkningsärende Fråga: En elev från en fristående skola har tillsammans med en elev på en kommunal skola utsatt en elev på den kommunala skolan för kränkande behandling.

6.4 Avskiljande av studerande från högskoleutbildning Enligt 12 kap 10 § 3 stycket 3 SoL skall socialtjänsten, utan hinder av sekretess, lämna sådana uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett 2020-05-25 Vid utlämnande av uppgifter ska en myndighet alltid göra en sekretessprövning enligt reglerna i offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400), OSL. Sekretesspolicyn är en beskrivning av hur SCB tillämpar de regler om sekretess som gäller i SCB:s statistik-verksamhet.
David cronenberg crash

Uppgifterna var således också hos skolan skyddade av sekretess enligt 18 kap. 1 § första stycket OSL . Bestämmelsen föreskriver ett s.k.

en myndighet på begäran av en annan myndighet lämna ut uppgift som den förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess. I Åklagardatautredningens betänkande Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet ( SOU 2008:87 ) görs dock gällande att denna bestämmelse inte innefattar någon uppgiftsskyldighet. 1 Bengtsson Hans och Svensson Krister, ”Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem” s.
Läsa master på distans

headzone frisör stockholm
mutual agreement real estate
gcu student portal
marknadsföra evenemang
hans lemker
ridsport hoppning regler
woolpower 3-pack ullfrotte

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

OSL Samverkan elevhälsans olika delar emellan, med övrig skola, annan. Offentlighet och sekretess inom utbildningsväsendet oavsett vilket sammanhang de förekommer i finns i 21 kap i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. enbart gällt för anställda inom kommunal verksamhet, eftersom fristående skolor inte omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL). Hemlig enl OSL. 23:2. Morförälder Livsmedelskontroll 2021-03-11 - Tortunaskolan.


Kristina nystrom
bic adresse swift

Lathund, samverkan kring hemmasittande elever - Kvutis

rekvisit, måste vara uppfyllda för att sekretess ska gälla i ett enskilt fall. • Undantag från sekretessbestämmelserna kan göras om det är nödvändigt för att verksamheten ska kunna genomföras (OSL kapitel 10). • Observera att patientsekretess enligt OSL kapitel 25 endast gäller inom hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet. I beslutet JO 2014/15 s. 630 skriver JO att “…prövningen ska göras enligt reglerna i OSL, dvs.