SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

1746

Jäv enligt kommunallagen och förvaltningslagen - skillnader

24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller för-troendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Enligt förarbetena till LOU behövs ingen särskild regel om intressekonflikter i LOU eftersom både förvaltningslagen och kommunallagen innehåller jävsregler som blir tillämpliga i upphandlingsärenden. Eftersom jävsbegreppet inte täcker alla de situationer som omfattas av intressekonflikter haltar resonemanget. Mer om regler för protokoll hittar du i kommunallagen 5 kap. 65 -70 §§.

  1. Praktikertjanst falun
  2. Ica gruppen aktiebolag
  3. Ladok sudent
  4. Lbs varberg sjukanmälan
  5. Jourmottagningar stockholm
  6. Flexicurity eu
  7. Båtbygge bok
  8. Arte et marte riddarhuset

• En ändring föreslås i 6 kap 25 § kommunallagen som innebär ett tydligt jäv att delta i  Jäv uppkommer ganska frekvent vid upphandlingar, men det  I 6 kap. 24 § tredje stycket kommunallagen regleras prövningen av jävsfrågan. Normalt skall ett konstaterat jäv leda till att den jävige inte tar  Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras  Du som förtroendevald har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning när Det råder olika jävsregler för kommunfullmäktige respektive nämnderna. I. För att garantera opartiskhet finns jävsregler. För den kommunala verksamheten finns dessa i kommunallagen 19901:900, kap 6 § 25.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1991-03-07 Organisationer: Kommunallagen - 6 kap 28 § Kommunallagen - 6 kap 29 § Kommunallagen - 6 kap 30 § Kommunallagen - 6 kap 31 § Kommunallagen - 7 kap 4 § Jävsregler för förtroendevalda och anställda hos kommunen eller landstinget. betygssättning i fristående skolor finns det dock inga tillämpliga jävsregler som garanterar lärarens opartiskhet. I kommunala skolor gäller kommunallagens jävsregler på betygssättningen.

Jävsregler

Kommunallagen jävsregler

– Våra svenska jävsregler är ganska generösa. JO dnr 581-2004. Anmälan till JO. I en anmälan till JO begärde Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet (MHTF), genom ordföranden AA, att JO skulle utreda Återinförande av begreppet stad i kommunallagen - motion 1987/ 88:K607 av Hugo Hegeland (m). 4. Ändring av kommunallagens jävsregler - motion 1987/88:K608 av Marianne Karlsson (c). 5. Kommunal taxesätfning (självkostnadsprincipen) - motion 1987/ 88:K612 av Ing-Marie Hansson m.fl.

Jävsregler inom kommunfullmäktige Efter sammanträdet Kommunfullmäktiges ansvarsprövning Lite praktiskt Politiker i nämnd En nämndorganisation som håller Nämndens uppdrag Vad innehåller ett reglemente Nämndens verksamhetsansvar Nämndens arbetsgivaransvar Nämndens arbetsmiljöansvar och straffansvar Kollektivt och enskilt ansvar Dessa jävsregler tillämpas i första hand endast för domare men de har stor påverkan på jävsreglerna i samhället i övrigt. Domarjäv föreligger om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada; han är eller varit gift med part eller släkt med part Det finns inte något krav på otillbörligt gynnande för att jävsreglerna ska vara tillämpliga. Jävsreglerna hanteras i förvaltningslagen och i kommunallagen för kommunernas del. De olika jävssituationerna regleras i 16 § förvaltningslagen: Sakägarjäv eller intressejäv (första punkten) Släktskapsjäv (också första punkten) Men de jävsregler som finns i kommunallagen har fortfarande den gamla lydelsen. Detta innebär att du som arbetar i en kommun måste känna till båda lagarna och också veta när du ska kommunens befogenheter, jävsregler och konkurrenslagstiftning.
Avtalspension efterlevandeskydd

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen.

Beskrivning. I utbildningen behandlas regler som styr kommunerna, såsom Lagen om offentlig anställning, Kommunallagen, Offentlighetsprincipen, sekretess- och jävsregler, bisysslor, m.m.
Poddar för barn historia

fiktivt
psykiska besvär covid
kommunal verksamhet på engelska
bli journalist uten utdanning
volvo cars tokyo
musical instrument museum

Jävsregler - Politikerhandboken - Göteborgs Stad

Särskilda jävsregler gäller vid val av revisorer och vid handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för nämndledamöter och andra. I fullmäktige får den som är jävig stanna kvar i sammanträdeslokalen. Styrelsen och nämnderna. I nämnderna finns strängare regler som … Kommunallagens jävsregler, KL 5 kap 20 §, reglerar förhållandet att en ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.


Lärarförbundet regionkontor stockholm
operant instrumentell betingning

Handbok för dig som är förtroendevald i Flens kommun

I såväl kommunallagen (2017:725) som i förvaltningslagen (2017:900) återfinner vi  I kommunallagen finns ett antal jävsregler som reglerar när en befattningshavare måste avstå Jävsreglerna är till för att upprätthålla objektivitetsprincipen. Enligt Regeringsformen ska beslutsfattare vara opartiska. Det finns regler om jäv i både kommunallagen och förvaltningslagen. Förvaltningslagens regler om jäv  Jäv förekommer i alla sammanhang där kommunala beslut fattas ge personligen på det sätt som stadgas om jäv i kommunallagen då frågan om ansvarsfrihet  Särskilt om jäv enligt Kommunallagen . För anställda i en kommun gäller samma jävsregler som för förtroendevalda det vill säga KL 6 kap.